مرکز پیشرو تخصصی در زمینه مطالعات راهبردی، ارائه آموزش های تخصصی و خدمات مشاوره ای مرتبط با پایداری (Sustainability)و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Social Responsibility(CSR در ایران 

 


خدمات آموزشی

مرکز تعالی پایداری و محیط زیست برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متعددی را در دستور کار خود دارد. این برنامه منطبق با اهداف این مرکز در جهت ارتقا سطح دانش و آگاهی در زمینه اجرای مدیریت پایداری و برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمان ها و افزایش آگاهی های زیست محیطی است.

اطلاعات بیشتر

خدمات مرکز

ارائه کلیه خدمات مشاوره مرتبط با موضوعات پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Sustainability and CSR)

 اطلاعات بیشتر

اخبار کنفرانس ها و همایش ها

اطلاعات بیشتر