• ارائه کلیه خدمات مشاوره مرتبط با موضوعات پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Sustainability and CSR)

  • ارائه خدمات آموزشی با برگزای کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با پایداری (sustainability)و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR)

  • ارائه ابزارها و منابع لازم جهت اجرا و پیاده سازی استراتژی پایداری ( sustainability performance)

  • مدیریت رد پای کربن (Carbon management and footprint)

  • به اشتراک گذاری کلیه فعالیت های حرفه ای از طریق بهره گیری ازکلیه ابزارهای آگاهی رسانی و ایجاد شبکه اطلاع رسانی قوی و سراسری

  • مشارکت با سایر سازمان های مرتبط با موضوعات پایداری و مسئولیت های اجتماعی برای گسترش و هم افزایی در مدیریت توسعه پایدار وکاهش اثرات سوء زیست محیطی