مرکز تعالی پایداری و محیط زیست برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متعددی را در دستور کار خود دارد. این برنامه منطبق با اهداف این مرکز در جهت ارتقا سطح دانش و آگاهی در زمینه اجرای مدیریت پایداری و برنامه های مسئولیت اجتماعای سازمان ها و افزایش آگاهی های زیست محیطی است.

برنامه های آموزشی این مرکز بصورت آموزش های درون سازمانی برای استفاده از ویژگی های مثبت این شیوه در داخل سازمان ها و همینطور برگزاری دوره های ثبت نام آزاد طراحی شده است که می تواند امکان جهت دهی موثر در برنامه ریزی و پیاده سازی راهبردهای مدیریت پایداری(Sustainability) و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Social Responsibility (CSR را برای کلیه مشارکت کنندگان فراهم کند.

دوره های این مرکزشامل:

  • مفاهیم پایه و مبانی پایداری (Sustainability)و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Social Responsibility (CSR

  • چارچوب های گزارش های پایداری بر مبنای (Global Reporting Initiatives (GRI

  •  استراتژی سازمان های غیر دولتی برای ترویج پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Sustainability (CSR

  • دروه تخصصی پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Certificate in sustainability and Corporate Social Responsibility(CSR